Doktor Julia – Klauzula informacyjna RODO

Poniższa informacja określa sposób przetwarzania danych osobowych klientów podmiotu: Specjalistyczna Praktyka Lekarska Julia Kania, zgodnie z art. 13 i 14 RODO

1. Administratorem danych osobowych jest Specjalistyczna Praktyka Lekarska Julia Kania, NIP: 7541274209, REGON 531670991, 45-056 Opole, ul. A. Kośnego 36/1 oraz 45-862 Opole, ul. Wojska Polskiego 13. Dane osobowe są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO’’) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

2. Administrator otrzymuje dane osobowe od klientów i potencjalnych klientów w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej: Praktyka lekarska specjalistyczna.

3. Specjalistyczna Praktyka Lekarska Julia Kania przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:
a) zawarcie i wykonanie umowy (podst. prawna: art. 6 ust.1 b) RODO), w tym m.in.:
– wykonanie czynności niezbędnych do rozpoczęcia procesu założenia indywidualnego konta klienta prowadzącego do osobistej rejestracji na wizytę lekarską poprzez serwis internetowy,
– przesyłanie informacji w związku z zarejestrowaną wizytą lekarską,
– prowadzenie i przechowywanie danych w związku z prowadzoną historią choroby,
b) wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (podst. prawna: art. 6 ust.1 c) RODO), w tym m.in.:
– wystawianie i przechowywanie faktur za świadczone usługi,
– udzielanie informacji, do których Administrator jest wprost zobowiązany z przepisów prawa,
– konieczność przekazania istotnych informacji dotyczących świadczonych usług uprawnionym organom państwa,
c) wykonanie czynności wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej Julia Kania jako Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust.1 f) RODO), w tym m.in.:
– obrona lub dochodzenie ewentualnych roszczeń,
– marketing bezpośredni produktów i usług własnych,
– planowanie rozwoju firmy i usług w oparciu o ankiety naszych klientów,
– wsparcie obsługi,
d) wykonanie czynności wynikających z udzielonych zgód (podstawa prawna: art. 6 ust.1 a) RODO), m.in.:
– informowanie o nowych produktach i usługach,
– działania marketingowe produktów własnych za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej e-mail, sms lub innej.

Jeśli wyrażą Państwo zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać, w jakim celu będziemy przetwarzać te dane. Każda wyrażona przez Państwa zgoda może zostać wycofana przez Państwa w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Specjalistyczną Praktykę Lekarską Julia Kania do przetwarzania danych osobowych w ramach swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Specjalistyczna Praktyka Lekarska Julia Kania zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych.

5. W celu sprawnego i zgodnego z prawem świadczenia usług poniżej określony został zakres i konieczność podania przez klienta następujących danych osobowych:
a. imię i nazwisko – podanie tych danych jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy i realizacji dalszych kontaktów,
b. numer PESEL – podanie tych danych jest warunkiem koniecznym do indywidualnej identyfikacji klienta
c. adres zamieszkania – jest to warunek konieczny do zawarcia umowy,
d. numer telefonu – szczególnie zalecane; w wypadku odmowy podania numeru telefonu klient nie jest telefonicznie informowany o istotnych warunkach dotyczących jego oferty, usługi lub zakupu;
e. adres e-mail (opcjonalnie – jako alternatywny do telefonu kanał komunikacji).

6. Podając dane klient oświadcza, że są to jego dane osobowe. Wszystkie dane klient podaje dobrowolnie i świadomie. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, klient może wycofać w dowolnym momencie poprzez zgłoszenie takiego wniosku drogą mailową na adres poczty elektronicznej: rodo@doktorjulia.pl

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3 powyżej oraz przez okres 5 lat od zakończenia kontaktów z Specjalistyczną Praktyką Lekarską Julia Kania, ewentualnie do czasu otrzymania przez Specjalistyczną Praktykę Lekarską Julia Kania od Państwa sprzeciwu względem dalszego ich przetwarzania, o ile zakończenie przetwarzania będzie zgodne z prawem i upłynie termin przedawnienia roszczeń.

8. Specjalistyczna Praktyka Lekarska Julia Kania zapewnia, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.:

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b. prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Mają Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, przestaniemy wówczas przetwarzać Państwa dane w dotychczasowych celach, chyba że wykażemy, iż podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
d. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapominanym).
Jeżeli Państwa zdaniem nie mamy podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, w każdej chwili możecie Państwo zażądać, abyśmy je usunęli.
e. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
W każdej chwili mogą Państwo zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania innych uzgodnionych działań, jeżeli Państwa zdaniem przetwarzamy dane nieprawidłowo lub przetwarzamy je bezpodstawnie lub nie chcą Państwo abyśmy je usunęli, bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
f. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Specjalistyczną Praktykę Lekarską Julia Kania Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
W celu realizacji w/w praw należy skontaktować się z Specjalistyczną Praktyką Lekarską Julia Kania mailowo – na adres poczty elektronicznej: rodo@doktorjulia.pl

9. Państwa dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu ani innym decyzjom, które opierają się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, a które mogłyby wywołać wobec Państwa skutek prawny lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.

10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.